Algemene voorwaarden

Algemeen

– De minimum leeftijd voor deelname aan de lessen is 12 jaar voor de tienerlessen en 18 jaar voor de volwassen lessen. Personen onder de achttien jaar dienen een schriftelijke toestemming van hun ouder/voogd te overleggen.
– Het lesgeld wordt maandelijks automatisch geïncasseerd, omstreeks de 24e dag van de maand. Zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden is Team DB gerechtigd je de toegang tot de sportschool en de lessen te ontzeggen. Indien er niet aan de betaling kan worden voldaan is Team DB genoodzaakt juridische maatregelen te nemen.
– Uitschrijven kan per e-mail doorgegeven worden. Het e-mailadres waar het naartoe gestuurd moet worden is info@team-db.nl. De opzegtermijn voor het beëindigen van je lidmaatschap bedraagt één kalendermaand.
– Team DB kan de sportzaal sluiten tijdens algemene feestdagen en tussen kerst en nieuwjaar. Ook tijdens de schoolvakanties en (kickboks-) wedstrijd weekenden kunnen (reguliere-) lessen komen te vervallen. Dit geeft geen recht op vermindering van les en abonnementsgelden. Hetzelfde geldt voor wijziging in de lesuren en openingstijden.

Deelname

– Deelname aan de lessen in de sportschool geschiedt geheel op je eigen verantwoordelijkheid en volledig op je eigen risico. Problemen met of veranderingen in je gezondheid dien je voorafgaand aan en tijdens de lessen kenbaar te maken aan de trainer. Luister daarbij altijd naar wat je eigen lichaam aangeeft.
– Tijdens de vechtsport lessen is er sprake van fysiek contact. Je bent je bewust van alle risico’s die fysiek contact met zich meebrengt en draagt zelf de (financiële en/of fysieke) gevolgen van de eventuele openbaring van deze risico’s.
– Je bent verplicht geschikte en schone sportkleding te dragen, ook op instructie van de trainers. Voor alle vechtsport lessen geldt dat er geen schoenen worden gedragen en in de kleding geen ritsen en/of andere harde en/of scherpe voorwerpen verwerkt mogen zijn. Tijdens de lessen is het dragen van horloges, oorbellen, piercings, ringen, etc. en/of het eten van kauwgom niet toegestaan. Lang haar dient opgebonden te worden om zodoende ongemak voor de andere deelnemers te vermijden. Ook het dragen van een bril of contactlenzen is voor eigen risico.
– Tijdens het oefenen van technieken en tijdens het sparren geldt in de vechtsportlessen: Stop is stop.
– De geleerde technieken in de vechtsportlessen kunnen een persoon ernstig en blijvend letsel toebrengen. De opgedane kennis en de geleerde technieken mogen buiten de sportschool niet worden gebruikt, tenzij er sprake zou zijn van noodweer in de zin van de (straf-) wet.
– Indien de geleerde technieken in de vechtsportlessen buiten de sportschool worden gebruikt zonder dat noodweer ter spraken komt, zal het contract per direct worden beëindigd en zal de toegang tot de sportschool worden ontzegd.
– Instructies van de trainers dienen in verband met je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen te allen tijde te worden opgevolgd.
– Deelname aan de lessen onder invloed van drank, drugs, verdovende en/of stimulerende middelen is niet toegestaan. Mocht de coach/trainer dit vermoeden hebben, is het mogelijk dat deelname aan de betreffende les worden ontzegt. Indien er verdovende medicatie gebruikt wordt voor medische doeleinde, zal dit voorafgaande aan de lessen moeten worden besproken. Hierin in de coach/trainer bepalend of de combinatie van de medicatie en de lesinhoud veilig genoeg is om door te gaan.

Aansprakelijkheid

– Team DB is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de deelname aan de lessen of het gebruik van de sportschool faciliteiten. Team DB is niet aansprakelijk voor (letsel-)schade, tenzij dit het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Team DB.
– Team DB is niet aansprakelijk voor aanvullende schade en/of gevolgschade.
– De aansprakelijkheid van Team DB is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Team DB bereid is uit te keren, te vermeerderen met het eigen risico.
– Indien je je niet houdt aan een van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden dan zijn de trainers van Team DB bevoegd je de toegang tot de sportschool en de lessen te ontzeggen, zulks naar het eigen te vormen oordeel van de trainers en onder gehoudenheid tot betaling van de les en abonnementsgelden tot aan de opzegdatum.
– Mocht een bepaling uit deze algemene voorwaarden buiten toepassing worden verklaard (dan wel rechtsgeldig worden vernietigd) dan blijven de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverkort in stand.

Zichtbaarheid

Protocol Grensoverschrijdend Gedrag

Bij Team DB staat veiligheid van leden en medewerkers voorop. Elk lid moet comfortabel kunnen sporten in een fysiek en mentaal veilige omgeving. Interpretatie van woorden en/of fysieke uitingen kunnen verschillend worden ervaren. Om die reden heeft Team DB een belangrijke rol in het zo veilig houden van de omgeving. 

Team DB maakt elk lid kenbaar dat, mocht je gevoelsmatig of fysiek in een onveilige situatie komen, het mogelijk is dit kenbaar te maken aan een derde (onafhankelijke partij). 

Grensoverschrijdend Gedrag
Grensoverschrijdend gedrag kan verschillende vormen aannemen en is niet beperkt tot seksuele intimidatie. Grensoverschrijdend gedrag is het overschrijden van de grens waarbinnen een ander iets acceptabel vindt. Dit kan verbaal in woord zijn, een lichaamshouding en ook pesten, discriminatie en diefstal vallen hieronder.

Wij onderscheiden vijf categorieën

 1. Seksuele Intimidatie
  • Dit omvat ongewenste opmerkingen en/of aanrakingen, onnodige ontkleding, aanranding, verkrachting en het betrekken van een persoon bij seksuele handelingen zonder toestemming.
 2. Geweld
  • Dit kan variëren van mentaal geweld door schelden,schreeuwen, fysieke mishandeling of vechtpartijen tot huiselijk geweld. Alle situaties waarbij personen zich geïntimideerd of bedreigd voelen en dit ervaren als een (fysieke) aanval die buiten de vechtsport om plaatsvindt en dus niet bij het sportieve element behoort.
 3. Discriminatie
  • Het onterecht onderscheid maken op basis van geslacht, afkomst, geloofsovertuiging, enzovoort. Iedereen is gelijkwaardig.
  1. Pesten
   • Herhaaldelijk negatief gedrag door één of meerdere personen. Pesten kan onschuldig beginnen, maar kan ernstige psychologische, lichamelijke of seksuele schade veroorzaken.
  1. Diefstal
   • Het wegnemen of profiteren van persoonlijke bezittingen, ongewenst gebruik of verkoop van iemand anders eigendommen, of het onterecht vragen van een bijdrage.

  Stappenplan Grensoverschrijdend Gedrag

  Bij het constateren of onthullen van grensoverschrijdend gedrag hanteren wij een stappenplan:

  Stap 1: Constateren

  Grensoverschrijdend gedrag kan op verschillende manieren worden opgemerkt, zoals heterdaad of door gesprekken met het slachtoffer. Ook bij vermoedens kan een gesprek duidelijkheid bieden.

  Stap 2: Situatie Onder Controle Krijgen
  Bij (mogelijke) escalatie is het belangrijk om de rust snel te herstellen. Bescherm het slachtoffer en stel deze gerust. Bescherm waar mogelijk ten alle tijden de identiteit van het slachtoffer en de dader. 

  Stap 3: Verslag Maken
  Luister naar alle betrokkenen, verzamel bewijsmateriaal en getuigenverklaringen. Bij minderjarigen hanteren wij het ‘vier ogen principe’. Beoordeel de situatie met een getuige of leidinggevende en bepaal welke actie moet worden ondernomen, zoals aangifte. Na het beoordelen van de situatie en overgaan tot aangifte zal de dader niet meer welkom zijn in de sportschool. Indien de dader en slachtoffer tot een overeenstemming komen, kan hier een uitzondering worden gemaakt in overleg.

  Stap 4: Melding Maken
  Als uit de beoordeling blijkt dat een melding nodig is, doe dit dan en zorg dat alles goed wordt gedocumenteerd. Informeer het team ten alle tijden en deel de situatie alleen met toestemming van het slachtoffer. Laat de details achterwege als de informatie te gevoelig is. 

  Stap 5: Nacontrole
  Houd slachtoffers en daders in de gaten om verdere escalatie en soortgelijke situaties te voorkomen. Mocht u concrete aanwijzingen tot misbruik hebben, meld dit dan direct bij de politie of maak een melding. Dat kan bij:

  Wijzigingen

  Team DB heeft het recht de algemene voorwaarden en de lesgelden tussentijds te wijzigen. Bij aanpassingen relevant voor het lidmaatschap word je persoonlijk en/of middels e-mail op de hoogte gebracht. Vanaf het moment van mededeling gelden de nieuwe tarieven c.q de nieuwe algemene voorwaarden.

  Updated 01-07-2024