Algemene voorwaarden

Algemeen

– De minimum leeftijd voor deelname aan de lessen is 12 jaar voor de tienerlessen en 18 jaar voor de volwassen lessen. Personen onder de achttien jaar dienen een schriftelijke toestemming van hun ouder/voogd te overleggen.
– Het lesgeld wordt maandelijks automatisch geïncasseerd, omstreeks de 24e dag van de maand. Zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden is Team DB gerechtigd je de toegang tot de sportschool en de lessen te ontzeggen. Indien er niet aan de betaling kan worden voldaan is Team DB genoodzaakt juridische maatregelen te nemen.
– Uitschrijven kan per e-mail doorgegeven worden. Het e-mailadres waar het naartoe gestuurd moet worden is info@team-db.nl. De opzegtermijn voor het beëindigen van je lidmaatschap bedraagt één kalendermaand.
– Team DB kan de sportzaal sluiten tijdens algemene feestdagen en tussen kerst en nieuwjaar. Ook tijdens de schoolvakanties en (kickboks-) wedstrijd weekenden kunnen (reguliere-) lessen komen te vervallen. Dit geeft geen recht op vermindering van les en abonnementsgelden. Hetzelfde geldt voor wijziging in de lesuren en openingstijden.

Deelname

– Deelname aan de lessen in de sportschool geschiedt geheel op je eigen verantwoordelijkheid en volledig op je eigen risico. Problemen met of veranderingen in je gezondheid dien je voorafgaand aan en tijdens de lessen kenbaar te maken aan de trainer. Luister daarbij altijd naar wat je eigen lichaam aangeeft.
– Tijdens de vechtsport lessen is er sprake van fysiek contact. Je bent je bewust van alle risico’s die fysiek contact met zich meebrengt en draagt zelf de (financiële en/of fysieke) gevolgen van de eventuele openbaring van deze risico’s.
– Je bent verplicht geschikte en schone sportkleding te dragen, ook op instructie van de trainers. Voor alle vechtsport lessen geldt dat er in de kleding geen ritsen en/of andere harde en/of scherpe voorwerpen verwerkt mogen zijn. Tijdens de lessen is het dragen van horloges, oorbellen, piercings, ringen, etc. en/of het eten van kauwgom niet toegestaan. Lang haar dient opgebonden te worden om zodoende ongemak voor de andere deelnemers te vermijden. Ook het dragen van een bril of contactlenzen is voor eigen risico.
– Tijdens het oefenen van technieken en tijdens het sparren geldt in de vechtsportlessen: Stop is stop.
– De geleerde technieken in de vechtsportlessen kunnen een persoon ernstig en blijvend letsel toebrengen. De opgedane kennis en de geleerde technieken mogen buiten de sportschool niet worden gebruikt, tenzij er sprake zou zijn van noodweer in de zin van de (straf-) wet.
– Indien de geleerde technieken in de vechtsportlessen buiten de sportschool worden gebruikt zonder dat noodweer ter spraken komt, zal het contract per direct worden beëindigd en zal de toegang tot de sportschool worden ontzegd.
– Instructies van de trainers dienen in verband met je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen te allen tijde te worden opgevolgd.
– Deelname aan de lessen onder invloed van drank, drugs, verdovende en/of stimulerende middelen is niet toegestaan. Mocht de coach/trainer dit vermoeden hebben, is het mogelijk dat deelname aan de betreffende les worden ontzegt. Indien er verdovende medicatie gebruikt wordt voor medische doeleinde, zal dit voorafgaande aan de lessen moeten worden besproken. Hierin in de coach/trainer bepalend of de combinatie van de medicatie en de lesinhoud veilig genoeg is om door te gaan.

Aansprakelijkheid

– Team DB is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de deelname aan de lessen of het gebruik van de sportschool faciliteiten. Team DB is niet aansprakelijk voor (letsel-)schade, tenzij dit het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Team DB.
– Team DB is niet aansprakelijk voor aanvullende schade en/of gevolgschade.
– De aansprakelijkheid van Team DB is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Team DB bereid is uit te keren, te vermeerderen met het eigen risico.
– Indien je je niet houdt aan een van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden dan zijn de trainers van Team DB bevoegd je de toegang tot de sportschool en de lessen te ontzeggen, zulks naar het eigen te vormen oordeel van de trainers en onder gehoudenheid tot betaling van de les en abonnementsgelden tot aan de opzegdatum.
– Mocht een bepaling uit deze algemene voorwaarden buiten toepassing worden verklaard (dan wel rechtsgeldig worden vernietigd) dan blijven de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverkort in stand.

Zichtbaarheid

Wijzigingen
– Team DB heeft het recht de algemene voorwaarden en de lesgelden tussentijds te wijzigen. Hiervan word je persoonlijk en/of middels e-mail op de hoogte gebracht. Vanaf het moment van mededeling gelden de nieuwe tarieven c.q de nieuwe algemene voorwaarden.

Versie 04-02-2023